Iskanje
07/ 33 75 910, 041/ 909 300

11. 3. 2024 – 30. REDNA SKUPŠČINA DVIDPBK

30. REDNA SKUPŠČINA DRUŠTVA VOJNIH INVALIDOV DOLENJSKE, POSAVJA IN BELE KRAJINE

Skupščina društva je potekala 11. 3. 2024, v gostilni Pugelj, Ždinja vas, Novo mesto. Poleg delegatov skupščine je bil prisoten tudi g. Pegan sekretar na ZDVIS in predsednik Nadzornega odbora ter ga. Rolih kot predsednica Posebnih  socialnih programov. Predsednik Društva je ob 10.00 uri odprl zasedanje skupščine, pozdravil vse prisotne.  Delegatke in delegate je obvestil, da je IO društva namesto pokojnega Ignaca Kraševca, predlagal Franca Stariča za podružnico Trebnje. Delegatke in delegati Skupščine so soglasno potrdili predlog IO društva, da član Franc Starič, nadomesti pokojnega Ignaca Kraševca za delegata podružnice Trebnje. V nadaljevanju je predlagal izvolitev delovnega predsedstva.

Po izvolitvi delovnega predsedstva, potrditvi Poslovnika, Dnevnega reda in izvolitev Organov skupščine, so bila na vrsti poročila: Verifikacijska komisija je podala poročilo o udeležbi in ugotovila,  da je skupščina sklepčna in lahko nadaljuje z delom.

Poročilo o delu društva v letu 2023, je podal predsednik društva mag. Zvonko Špelko;

Poročilo o porabi o porabi sredstev za leto 2023, je podala računovodkinja ga. Kegljevič;

Poročilo Nadzornega odbora za leto 2023, je podal mag. Vlado Pegan;

Poročilo častnega razsodišča v letu 2023, g.. Božidar Debevc.

V nadaljevanju sta bila obravnavana dva predloga: Program dela za leto 2024 in Finančni plan za leto 2024.

Po razpravi so bila vsa poročila za leto 2023 in Predloga Program dela 2024 in Finančni plan 2024, sprejeti.

Predsednik predsedstva je na koncu povedal, da je IO društva predlagal na svoji seji višino članarine v višini 15,00 €, kar so delegati soglasno sprejeli.

Vsa Poročila, kot tudi Predloga Program dela za leto  in Finančni plan za leto 2024, so sestavni del zapisnika in so na vpogled v prostorih DVIDPBk.